Nazar Büyüsü

Başkalarının kıskançlığı, göz değirmesi yüzünden başına (bir yıkım geleceği, evde kalacağı korkusuna kapılan bir kızın bundan kurtulması için arpa tanelerinden büyü yaptırması gerekir.

Komşu tarlalardan birinden, özellikle kendisinden kuşku duyulan komşunun tarlasından, gece ay ışığında yedi başak arpa çalındıktan sonra ıssız bir yerde bir kayanın üzerine konarak iyice kurutulur. Kuşların arpaları yemesini önlemek için çalılardan yararlanılabilir. Arpaların üzeri çalılarla örtülür. Arpa başaklan kayanın üzerinde üç gün kalır. Eve götürülen arpa başaklan biraz da ocak başında bekletilir. Üç gün kaya üzerinde kalan arpalar için yetmiş «ya seyyid» çekildiği gibi ocak başında da yedi «ya hu» söylenip arpaların üzerine üflenir. İyice kuruyan başaklardan arpa taneleri aynlır. Her başaktan üç arpa tanesi alınır, öteki taneler bir yamaya sanlarak saklanır. Yedi başaktan alman yirmi bir arpa tanesinin her biri üzerine bir «Ya Sin» okunup üflenir, her tane küçük bir muşambaya sarılır, kızın adı söylenip üzerine üflenir, büyünün niçin yapıldığı söylenip tanrıya, cinlere, koruyucu meleklere «imdat» diye yakarılır. Günde yedi kez olmak üzere üç ‘gün ‘«ya Set-tar» denip arpa tanelerinin bulunduğu yere doğru «tuuu» diye tükürülür (önce tuuu denir, sonra tükürülür). Bir cuma gecesi, ‘bu arpalar, kızın oturduğu evin çevresinde, bir üçgen oluşturacak biçimde, sıralanır (ev arpalardan oluşan bir üçgen içine alınır).

Bu işlem bittikten sonra üç gün daha beklenir, bu üç gün içinde, her yatsıdan sonra Kur’andan «Kamer» sûresi okunur, «tövbe .ya Rabbi» denir. Üçüncü günün bitiminde kırk bir «ya Afi» denir, baş üç kez secdeye kapanılarak yere konur.

Bu büyüyü kızın kendi yaptırır, cinci ile kız arasında gizli kalması gerekir, üçüncü kimsenin duyması büyünün bozulmasına yol açar.

kıskanan kimselere karşı korunmak

Kendini çekemeyen, kıskanan kimselere karşı korunmak isteyen ¡bir kimse cuma /günü akşam ezanından önce yedi çeşmeden alınmış su ile yıkanır, üç rikaat namaz kıldıktan sonra 999 «lahavle» söyler, göğe doğru üfler.

Ertesi günü, sabah namazından sonra, ıssız bir yere gider, yere bir daire çizip içine oturur, yetmiş -ya Gani» söyledikten sonra dairenin içinden çıkıp çevresini dolanır, daireyi siler, evine döner.

Bunları yaptıktan sonra gelen ilk cuma gecesi, yatsıdan önce, kıbleye dönerek yedi kez:

Sen koru ya Kerim Sen koru ya Hakim Sen koru ya Selim Allahu ehad Allahussamed

Estağfurullah esteğfurullah Neuzubillâh neuzubillâh

söyledikten sonra üç kez başını secdeye varıp yere koyar, «allahu bismillahı lâilâheillâllah» deyip kalkar.

Bir kiremit parçasını, üzerine adını yazıp üzerini çizdikten sonra, ıssız bir yere fırlatır atar.

Bu büyü, yedi gün içinde etkisini göstererek, kıskanan. dedikodu yapan kimselerde bir ürperme, büyü yapıp kendini korumak isteyene karşı bir çekinme duygusu meydana gelir. Büyü, cincinin gösterdiği yolda, korunmak isteyen kimsece uygulanır, üçüncü bir kimsenin bunu duymamasına çalışılır. Üçüncü bir kimsenin duyması, büyünün etkisini ortadan kaldırırmış.

Eşleri Birbirinden Ayırmak için Büyüsü

Güzelliği, yakışıklılığı yüzünden korunması istenen bir kız, ya da erkek için kurşun eritip suya sökülür. îlkin büyü yapılacak kimsenin adını oluşturan harflerin sayısınca kurşun parçası alınır. Parça yoksa bir parça kurşun harflerin sayısınca bölünür, parçalara aynlır. Her parçanın üzerine, kimin adına kesilmişse, onun adı söylenerek yedi kez Kur’anın «Se-be» sûresi okunup üflenir. Bu iş (bittikten sonra parçalar «bismillah» denerek (birer birer eritilecekleri kabın içine atılır. Büyükçe bir tas su doldurulur. Kurşunlar yalımlanan ocakta eritildikten sonra .gene büyü yapılan kimsenin adı söylenerek «sen koru ya Allah» denip tastaki -suyun içine dökülür. Suya düşen kızgın kurşun eriyiği cızıldayarak küçük yuvarlaklar biçiminde öteye beriye dağılır (suyun içinde). Bir süre beklenir (bir elham, üç kulhuvallah okunacak sürece). Kurşun yuvarlan gene büyü yapılanın adı söylenerek sudan alınıp, daha önceden dikilen küçük bir kesenin içine konur, ağzı yedi düğüm vurularak ipek iplikle bağlanır. Üç ayaada bırakılır, bu süre içinde yetmiş «ya settar* söylenir, o kimsenin evine doğru üflenir. Bir cuma gecesi, sabah ezanından önce bu küçük çıkın evin çatı arasına, dıştan saklanır. Korunması istenen kimse o evde bulunduğu sürece (kısa süreli gezmelerin önemi yoktur) her türlü saldırıdan, etkiden korunurmuş.

Bu büyü kimin için yapılmışsa, onun, olayı bilmemesi gerekir. Uzun süreli gezilerde, (başka evlerde yedi günden çok konuklanımalarda büyünün etkisi kalmaz. Kurşun torbasını biri duyar çalarsa, ya da kurşun başka bir nedenle erir, torba yanarsa, ev yanarsa, büyünün etkisi ortadan kalkar. Bu büyünün kimi tedirginliklerin giderilmesi için başa kurşun dökme olayı ile bir ilgisi yoktur.

Bu kurşun torbacığı bu işten anlayan birinin eline geçerse onunla, korunmak için büyü yaptırana karşı, yeni bir büyü yapabilir. Kurşun çıkım bel bıçağı (silâh olarak belde taşman (bıçak) ile kesilir. Kurşunlar bir teneke parçasının üzerine konur, ıissız bir yerde yakılan ateşte tutulup eritilir, sonra yerde açılan küçük bir çukura dökülür. Büyü torbasının bulunduğu evdekilerin adları bir bir söylenip üzerine üflenir. Kırk bir kez:

Ya Settar seddihi Ya Cebbar seddihi Ya Kahhar seddihi înnehu innehu innehu Allah Allah Allah hu hu hu Ya Hay Jıu Ya Kayyum hu Hu Hu Hu

söylenerek sağa sola üflenir, sonra kurşunun gömüldüğü çukurun üzerine işenir.

Kendisi için böyle bir büyü yapılan kimse erkekse, sevgilisi ya da karısı ile yatarken erkekliği kalmaz, yumurtalıkları, erkeklik organı kurşun gibi ağırlaşır, yerinden kımıldamazmış. Dişi ise kurşun gibi / ağır ;bir uyku üzerine çöker, üreme organı kenetlenir, eşi onunla bir türlü görüşemezmiş.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Gebe Kalmak için büyü

Yeni doğurmuş bir kadının kırkı yapıldıktan sonra (kırkıncı günü yıkandıktan sonra) yıkandığı sudan bir tas alınır (başına dökülmüş sudan). Üzerine Kur’andan kısa bir sûre yazılmış bir kâğıt, o suda ezilir, iyice ufalanıp suya ‘karıştırılır. Bir gece ayışığımda bırakıldık tap. sonra, Kur’anın «Ra’d» (1) sûresi okunup üzerine üflenir, sonra gebe kalmak istiyenin başına yedi damla damlatılır. Her damlatışta «bismillah ya Allah» denip kadının iki omuzunun araşma üflenir. Bu işlem, kadının aybaşı döneminden yedi gün sonra üç gün süre ile yapılır, üçüncü günü kadının üreme organına üç damla damlatılır. Kalan su gene o kadınım başından aşağı, ‘bütün göğsüne, sırtına akabilecek biçimde dökülür, kırk bir <«ya Kâmil» söylenip kadının alnına üflenir. Bunu yaptıktan sonra kırk gün içinde kadın gebe kalırmış. Bu büyüyü gebe kalmak isteyen kadın ile hoca yapar, üçüncü kişiye duyurulmaz. Büyü genellikle sabah ezanı sırasında, namaz kılınırken uygulanır.

Sevgilimin Kalbini Kazanma Celbi

Kaçırılmak istenen kızın adı söylenerek ormana çıkılır, çakalların yattığı yerler aranıp çakal pisliği •bulunduktan sonra, daha önceden dikilen, bir muşamba torbaya konur. Eve gelince pislik torbadan çıkarılıp otuz üç besmel çekilir, üzerine üflenir, «ya seyyid sana sığındım, ahdim kavi, niyetim daim» diye söylenerek sağa sola üflenir. Bir tahtanın üzerine serilen pislik üç gece ayışığında bırakılır. Üçüncü gece, yatsıdan Önce, konduğu yertlen alınır, gene kızın adı söylenerek kullanılmayan bir kalbın içinde ocağa konur, iyi kuruduktan sonra içine biraz okunmuş tuz katılıp dövülür, toz durumuna getirilir.

Bunların yapıldığı günden sonra gelen ilk cuma gecesi doksan dokuz rikaat namaz kılınıp «medet ya Hak» denir. Ertesi günü akşamı pislik yedi eşit bölüme ayrılır, her gece bir kızın evinin damına serpilir. Yedinci günü, komşulardan birinin kümesinden alacalı olmayan, ya kara, ya san bir tavuk çalınıp (horoz olmaz) kızın kapısında ‘kesilir, kanı akıtıldıktan sonra tavuk ıssız bir yere atılır.

Muradımı veresin Hak niyyetim bilesin Allahualim bissavab Hak mufettihu’l-ebvab Sübhane sübhane sübhane Allah Allah Allah (1)

denip yatılır. Büyü yapıldıktan yedi gün sonra kızda değişmeler, erkeğe karşı yönelmeler başlar, erkek yüz vermezse kız çakal gibi ulurmuş.
Tann doğrusunu bilir, Tanrı kapılan açan

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Sevdiğin Kızı Kandırma Büyüsü

Kaçırılmak istenen kızın adı söylenerek ormana çıkılır, çakalların yattığı yerler aranıp çakal pisliği •bulunduktan sonra, daha önceden dikilen, bir muşamba torbaya konur. Eve gelince pislik torbadan çıkarılıp otuz üç ^besmele» çekilir, üzerine üflenir, «ya seyyid sana sığındım, ahdim kavi, niyetim daim» diye söylenerek sağa sola üflenir. Bir tahtanın üzerine serilen pislik üç gece ayışığında bırakılır. Üçüncü gece, yatsıdan Önce, konduğu yertlen alınır, gene ‘kızın adı söylenerek kullanılmayan bir kalbın içinde ocağa konur, iyi kuruduktan sonra içine biraz okunmuş tuz katılıp dövülür, toz durumuna getirilir.

Bunların yapıldığı günden sonra gelen ilk cuma gecesi doksan dokuz rikaat namaz kılınıp «medet ya Hak» denir. Ertesi günü akşamı pislik yedi eşit bölüme ayrılır, her gece bir kızın evinin damına serpilir. Yedinci günü, komşulardan birinin kümesinden alacalı olmayan, ya kara, ya san bir tavuk çalınıp (horoz olmaz) kızın kapısında ‘kesilir, kanı akıtıldıktan sonra tavuk ıssız bir yere atılır.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Karımın Yeniden Aşık Olması İçin Büyü

Geniş, koyu yeşil bir incir yaprağının üzerine kiremit boyası ile kızın adı yazılır. (Boya iyice sulandırılmış olup, yazma işinde ucu yumuşak ıbir araç kullanılır.) Yazı kuruduktan sonra, yaprak, konulduğu yerden alınarak, Kur’andan kısa bir sûre okunup üzerine üflenir, yedi kez kızın adı söylenerek «sen bilirsin ya Allah» denir, yere tükürülür. Yaprak katlandıktan sonra yeşil bir beze sanlır, kızın adım oluşturan harflerin iki katınca dikiş vurulur, dikilir, muşambaya sarılmaz. Kırk bir kez kızın başının çevresinde döndürüldükten sonra, kızın yastığının altına konur. Bu arada doksan dokuz «ya kefil» denir, kızın yüzüne üflenir.

Yaprak kızın başının altında üç gece kaldıktan sonra kız cinciye (büyüyü yapana) gidip okunur. Cinci yedi «elham», üç «kulhuvallah» okuyup kızın yüzüne, boğazına üfler. Bu iş, sabah ezanından önce, daha guguk kuşu ötmeden uygulanır. Cinciye gidip okunma üç sabah sürer. Büyüyü kızla yapan cinci bilir, araya başka kimse giremez. Büyü kırk gün içinde etkisini gösterir; ‘kız, tanrının sevgili kullarından birince istenirmiş.Bu büyü dut, kiraz, elma gi’oi yemişi yenen ağaçların yapraklarından da yapılabilir. Aradan kırk gün geçtikten sonra, yaprak, ocakta yakılır, yanarken de yedi «ya sübhan» söylenip, sağa sola üflenir. Kız bunu yapacak durumda değilse, gene cinci uygular. Yaprağın, yalımların içinde yanması, yamanın yanarken koku çıkarması uğurun gelişini gösterirmiş.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Koca bulamayan kız için büyü

Koca (bulmakta gecikmiş, evde kalma olanağı çoğalmış, bir kızın «kısmetinin açılması» için danadan yararlanması gerekir. Dana daha doğurmamış yavru sığırdır. (Doğu Karadeniz yörelerinde ineğin yavrusu dişi olursa dana, erkek olursa tosun denir. Daha iki üç yaşına basınca ¡boğayla ‘birleşir, yüklenir, gebe kalır). Koca bulamayan kız dananın kuyruğundan birkaç uzun kıl koparır. Cinciye götürür. Cinci okuyup üfleyerek kıllar birbirine -bağlar, halka biçiminde sarar, sararken kızın adım söyliyerek «errazzaku alâlallah» der, kızın yüzüne, -göğsüne doğru üfler.

Kıllar, Kur’andan kısa bir sûre okunarak, üç kat muşambaya sarıldıktan sonra yeşil yamadan dikilmiş bir torbacığa konur. Torba üç sabah kızın başı çevresinde döndürülüp göbeğinin üstünde, bir nokta oluşturur gibi, tutulur «inna fetehna» denip yavaşça göbeğe değdirilir, «sübhanallah» denerek geri çekilir. Üçüncü ıgünün bitiminde, kız, torbacığı dananın boynuna asar, gören olursa, «danaya nazarlık yaptırdım» der. Yedi sabah dananın sidiğine elini bulaştırarak kendi üreme organına sürer, «bismillah ya Allah» der, bırakır. Dananın boğayla çiftleşip yüklendiği (gebe kaldığı) dönemde, kızı da isteyen, beğenen olurmuş.

Bu büyü, uğura gelecek çağdaki danalarla yapılır (2). Halk arasında bu tür büyülerle ilgili türküler yaygındır. Büyüyü yalnız cinci ile kız bilir, yoksa etkisi kalmaz.

 1. îzimun asmasina
 2. Yilan dolanu yılan
 3. E giz ne oldi sağa
 4. Oynarsun danayilan

 

 1. Fadimeme ne oldi
 2. Benumlan dariluyi
 3. Uç cumadan beri Danaya sariluyi

  Fadimem çok ustasun

 4. Bi orada bi burdasun
 5. Dana ineği gibi Senda mi oğurdasun (3)

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Evde Kalmış Kızlar İçin

Yeni gelinin, gerdekten önce, başına serpilen paralardan alınır, bir yerde saklanır. «Gelin parası» denen bu bozuk paralar, aşağı yukarı büyü ile, muska ile uğraşan bütün cincilerde, hocalarda vardır.

Para, eş arayan, evde kalmış kızın başını tararken, tarağa takılan saçlarından alınan bir tutama sarılır, üzerine eritilmiş balmumu dökülür, ya da bal-mumuna (eritilmiş) batırılır. Üç gün ayışığında bırakılır. Bu üç günlük süre içinde, günde üçer kez (sabah, öğle, akşam), Kur’anm «Fatır» sûresi okunur (ıbu sûreye Melâi’ke sûresi de denir), büyüyü yaptıran kızın evine doğru «bismillah ya Allah» deyip üflenir. Ayışığmdan alman para üç kat muşambaya sarılır. Muşambanın üzerine kızın admı oluşturan harflerin üç katı nokta konur (is mürekkebi ile), sonra muska kırmızı bir yamaya sarılıp yetmiş ince dikiş vurulup dikilir.

Muska kıza verildikten sonra, kız, büyüyü yaptırıp muskayı aldığı günün ardından gelen ilk cuma gecesi, yatsıdan sonra, kendi evinin çevresinde yedi kez dolaşır, muskayı sağ elinde tutar:

 1. Fetheyle kısmetimi
 2. Allah Sana sığındım hillâh Şensin
 3. bizlere penah Lâilâheillallah
 4. Ya Allah ya Allah ya Allah

diyerek önüne, arkasına üfler, evine girer, yatarken muskayı üç gece başının altına koyar, üçüncü günün bitiminde iki memesinin arasına yerleştirir, gerekirse bir sicimle boynuna asar. Kırk gün içinde bu kızın dileği olur, kendisini istemeye, görmeye gelirlermiş. Bu büyüyü, yalnız, kızla, yapan cinci bilir.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Erkeklerin İlgisini Çekmek İçin Büyü

Anadolu’nun kimi yerlerinde, özellikle Doğu Karadeniz yörelerinde, küçük erkek çocukların erkeklik organına «bibil» denir. Bu, uğurlu sayılır kimi işlerde. Sünnet olmamış bir çocuğun bibili uzunluğunda bir zifin (zafinos) dalı kırılır, üç gece ayışığmda bırakılır, Sonra, üzerine büyü yaptıran kızın adını oluşturan harflerin sayısınca nokta konur. Her nokta koyuşta «bismihi kısmetini» denir, kızın oturduğu yöreye doğru üflenir.

Dal, üç kat muşambaya, muşamba, yeşil bir yamaya sarılır, kızın .yaşı sayısınca dikiş vurulup dikilir. Ortaya uzunca bir muska çıkar. Muska yedi kat ipek telle, dıştan görünmeyecek biçimde, kızın boynuna asılır. Kız, bunu kırk gün boynunda taşır. Bu süre içinde, büyüyü yapan hoca, cinci, kimse, her gün dokuz «ya Kerim» söyler, kızın evine doğru üfler. Kırkıncı günün bitiminde, gece, yatsıdan önce, kız, boynundan muskayı çıkarıp erkeklerin sık sık geçtikleri bir yol üzerinde, uygun bir yere gömer. Muska çürüyüp gidene değin kızın «kısmeti açılır»mış. Bu büyüyü, kız, cinci, bir de aracı olan kimse bilir,kek çocuk bilmez. Kız, isterse, büyüyü cinciye kendi yaptırır, aracı istemez.

Bu büyü yaylalarda yayıkların ¡geç olucunda da uygulanır, yalnız yayığın içine bibile ölçülen dal atılır, özel bir muska yaptırılmaz, yaptırma olanağı da yoktur, yayığın birkaç saat içinde olması, yağın ayrandan ayrılması gerekir. Küçükken ibu tür uğur getirici denemelere yaylada (Maçka’nın Ağralaıksa yaylasında) bu yazılan yazan ile yayla arkadaşları sık sık tanık olur, yayık geç olunca billerinin ölçüleni alınırdı. Gerçekten de yayık erken olurdu. Ancak ölçüsü alman billerinin sünnetsiz olması gerekir.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Evde Kalmış Kızlar İçin Büyü

Evde kalmaya yüz tutmuş bir kızın ««kısmetinin açılması» için onu, güvenilir yakını olan Ibir kadının cinciye götürüp okutması gerekir. Kız ilkin güvendiği kadınla (üç gün) sonra kendi başına (isterse) en az yedi, en çok kırk gün sabah ezanından önce cinciye gider. Bu zaman süresi cinci dilinde:

Guguk kuşu ötmeden Can bedenden gitmeden Cinler periler duymadan Bizden iyiler uyanmadan

dörtlüğü ile anlatılır. Gün açımından çok Önce, kimseciklerin uyanmadığı süreyi gösterir.

Kız (bu süre içinde sürekli olarak cinciye gider. Cinci kızı bir odaya alır (büyü yapma yerine), yüzünü yaşmakla örter, eteklerini yukarı, şalvarını (kızın) aşağı çeker, göbek iyice açılır. Göbeğin üzerine mor mürekkeple büyükçe bir daire çizer, dairenin dışına fırdolayı yedi «sin», içine gene fırdolayı yedi «elif» yazar, göbeğin üstüne kalemin ya da yazı yazdığı kamışın ucu ile üç kez dokunur, «ya Settar» der, göbeğe üfler. Kız kalkıp toparlanır, evine döner. İkinci günü gelişinde ilk yazıyı cinci dili ile yalayarak siler, ağzını yıkar (ılık su ile), önce yazdığını gene yazar. Bu üç gün sürer.

Dördüncü günden başlayarak yedi gün (eskisi ıgibi gün açımından önce) göbeğin altına, üreme organının biraz yukarısına mor mürekkepli kalemle bir üçgen çizer, dıştan üç köşesine kızın adının baş harfini yazar. Üçgenin ortasına üç nokta koyar, ertesi salbah diliyle yalar, siler, gene yazar. Bundan sonra yedi gün üçgen orada kalır, kız yıkanmaz. Bu sürenin bitiminde üçgen yalanarak gene silinir (cinci siler,) biraz daha aşağı inilir (kızın cinciye gelirken tüyleri kazıması gerekir), eskisi gibi üçgen çizilir, harfler yazılır, noktalar konur. Cinci kızın saçından alınan yedi teli bir müşambaya; muşambayı, üç kat yeşil yamaya sarar, diker, kıza verir. Kız bunu iğne ile şalvarına, içerden, tutturur.

Giysilerini değiştirince muskayı yeni «giydiğine ddker. Kırk günü dolduruncaya değin gene erkenden cinciye gider (yalnız aybaşı olduğunda «hocam beni bizden iyiler gördü» diyerek üç gün gitmez.) Cinci bundan sonra kırkıncı güne değin Kur’andan istediği sûreleri okuyup kızın yüzüne üfler. Kırkıncı günden sonra bu işe son verilir, kızın da yavaş yavaş «kısmeti» açılırmış.

Bu büyüyü üç kişiden başkası bilirse, duyarsa, etkisi kalmaz, hocanın oinleri kızı da, aracı kadını da çarparmış.

Not:

Bundan otuz yıl Önce, İstanbul – Fatih Camii yanında Nakşbendi tekkesi şeyhi Hacı Süleyman Efen-di’nin gene kendi gibi bir şeyh olan oğullarından (…)

Efendi, böyle, evde kalmış kızların «kısmetini açmak»-la ün yapmıştı. Florya’da plaj işlettiğini sonradan öğrendiğimiz bu şeyh efendinin ıbir kaç karısı vardı, son ikisini hocanın cinleri çarpmıştı. 1948’de tekke basıldı, ıbütün şeyhleri, dervişleri Şehzadebaşı Karakolunda polisler, daha sonra yargıçlar çarpıp içeri tıktılar. l&50’den sonra çıkan aftan yararlanan şeyhin dört kızından en büyüğünü de gene Fatih’te Hasırcılar caddesinde oturan iki kanlı bir imamın cinleri çarptı, kadın, onun üçüncü karısı’oldu, bugün sağdırlar.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Bir Kızın Kısmeti Açmak İçin Büyü

Bir kızın, «kısmetinin açılması» için, gerdek gecesi yeni gelinin duvağından ibır tel koparıp onunla kendine büyü yaptırması yararlı olurmuş. Köylerde çokluk düğünler cuma gecesi yapılır, gerdek cuma gecesi olur. Peygamberin (Muhammed’in) ‘bir cuma gecesi doğuşu yüzünden benimsenen, uygulanan bir inanç, bir gelenektir bu. Büyü yaptırmak isteyen kız, gelinin duvağından, gerdek odasına girerken, aldığı teli üç gün içinde cinciye götürür. Cinci teli aldıktan sonra üzerine üç düğüm vurur, uçlarını boş bırakır. Her düğümün üzerine büyü yaptıranın adını yedi kez söyleyip üfler. Kızın saçından üç tel alır, onları da dudak teli ile birbirine dolaştırır, sarar, yediye bükerek bağlar. Üç gün, günde yetmiş kez, «euzubil-lâh» der, yere tükürür. Üçüncü günün bitiminde telleri üç kat muşambayd, muşambayı yeşil yamaya sarar, otuz üç dikişle diiker, her dikiş vuruşta büyü yaptıran kızın adını söyler, «fatihu’l-kismet» der. (1) Kız, yapılan muskayı iki memesinin arasına gelecek biçimde ya boynuna asar, ya koynuna yerleştirir. Kırk gün içinde onun da bir isteyeni çıkar, evine görücü gelirmiş.

Bu büyüyü, yalnız, yaptıran kızla yapan cinci ya da hoca bilir, başkasının duyması, sezmesi bile büyüyü bozarmış. Başından nikâh geçmiş ya da kızlığı kalmamış bir kadının böyle bir büyü yaptırma olanağı yoktur, yaptırsa da istediği olmazmış.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 404 "Not Found"]