Sevgilini kendine bağlamak için büyü

Uzunluğu bir metreye varan bir kağıdın üzerine, ismi mürekkeple, büyü yapılmak, ‘bağlanmak istenen kızın adı yazdır. Adın çevresine bir daire, dairenin çevresine bir dörtgen çizilir. Dörtgenin dört ‘köşesine dört «sin», dairenin çevresine kırk bir «lam» yazılır. Sonra, yetmiş defa «bağladım» söylenir. Bundan sonra, kağıt, bin bir «vav» ile doldurulur. Her kırk «vav»ın arasına küçük bir daire çizilir, içine «bağlı» yazılır. Kağıdın sonuna <<bitti>>  anlamına gelen arapça «temmet» sözünün ilk harfi olan «t» yazılır üç kez. Bu üç harf üçgen biçiminde sıralanır. Kağıt, dikdörtgen biçiminde katlanır. Her katlanışta bir «elham» okunur. Katlama işi bittikten sonra, kağıt, yedi kat muşambaya sarılıp onun da üstüne sarılan bir bezle dikilir. Dikiş kırmızı iplikle olur.
Gerdekten en az yedi gün önce düzenlenen bu muska, kızın evinin kapısının eşiği altına ya da her gün girip çıktığı bir kapının altına saklanır. Kız bu muska üzerinden, yedi gün içinde kırk bir kez geçince bağlanır.

sevdigini-kendine-baglama-buyusu

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Domuz Derisi İle Bağlama Büyüsü

domuz-derisi

Kız ile erkeğin sözlerinin kesildiği geceden (günden) kısa ‘bir süre sonra, bağlanmak istenenlerin adları yetmiş bir kez okunarak, resim 12’de görülen üçgen çizilip belirtiler  konur. Üçgenin içindeki dairelerde kız ile oğlanın adları yazılır (Fatma, Ali). Üçgenin üç kenarı üzerinde «sedde» yazılıdır. Bu söz, arapçada «kapanak. kilitlemek» anlamına gelir. Küçük altıgenler içinde de mini harfleri vardır, ötekiler anlamı ‘bilinmeyen belirtiler, noktalardır. Erkekle kızın adının daire çine alınması, onların birleşmesini önlemek içindir. Üçgenin üç köşesinde görülenler de birer gözdür.

Bu muska domuz derisi üzerine yazılır, yediye katlanır, tavşan pöstekisine sarılıp ıssız orman ya da kayalık bir yere götürülüp gömülür. Gömüldüğü yerde yüz bir ‘kez «Allah» denip tükürülür. Tükürülen topraktan bir avuç alınıp yatsı nama.zından sonra düğün evinin daırnna atılır. Böylece kız da, oğlan da bağlanırmış. Bağın çözülmesi nıuskanın çürüyüp toprağa karışmasına bağlıdır.Böylece bir büyü yapanın müslürnanlıkla en kilçük ilgisi olımadığına inanılır. Çünkü, Allah’ın adı okunup domuz derisine üflenmez, domuz derisine Kur’anın yazıldığı harfler yazılmazınış.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Kızla Oğlana Bağlamak İçin Büyü

bagpama-buyusuKızla oğlanı birlikte bağlamaya yarayan büyü biçimi. Bu sekizgenin içinde, okunabilen üç ad vardır: Allah, Ali, Asiye. Son ikisi, bağlanan ıkızlaerkeğin adıdır. Sekizgenin köşelerinde görülen de arapça cim harfidir. Noktalar, noktaların üstündeki küçük üçgenler kapalılığı, kızla erkeğin kapalı bir çevre içine itildiğini dile getirir. Sekizgenin ortasında görülen çizgilerin birleşmeyişi, kızla oğlanın ayrılığını, yanyana olsalar ‘bile birleşerneyeceklerini anlatır.

Bu büyü bir kemik üzerine yapılır, yedi kat muşambaya sarılır, su geçirmez bir kaba sözgelişi teneke kutuya konup, ağzı lehirnlenir ya da ınuınlanır. Büyü uygulanırken bin bir «elham» okunur. Gerdekten yedi gün önce yapılır. Gerdeğe üç gün kala suya atılır. Bağın çözülmesi, ancak boşanma ile olabilir. Boşanan kız- oğlan beker bir evlilik yapmadan ikinci kez birbirleriyle ‘evlenirse durum düzelir denir.
Bu büyüyü yapan kimse bilinirse namazı kılınmazmış.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Sevenleri Bağlama Büyüsü

sevenleri-baglama-buyusu

Birbirini seven ama, birleşme olanaığı bulamayan kimseleri bağlama büyüsü belirtisi. Kız-Oğlan sevisir, evlenmelerine kimse karşı çıkmaz ancak dileride bir türlü yerine gelmez. Bu durumda,yukardaki resimde gördüğünüz  ‘görülen biçimde bir büyünün yapıldığına  inanılır. Kiremite  çizilen bu büyü üç kat muşanmaya sarılıp, akarsu’ya ya da yağmurlu bir yere, ıssız  bir yerde karların altıana bırakılır. Bu belirtiyi çözme olanağı olmadığı söylenir. Tek çıkar yoi, kızın da, erkeğn de başkalarıyla evlenip boşanmalarıdır. Boşanan eski sevgililer birbirleriyle evlenebilirler artık. Resimde görülen yazılar arap yazıla dır. Ancak kimisi, bile bile yanlış yazılmıştır. Bu da işlerin karışık gitmesini sağlamak içindir. Bu büyü yapılırken, yalnız .bağlanmak istenen kız ile erkeğin adları söylenir, yedi gün süreyle, büyü yapanın ‘bilmemesi için, gizlice, günde yüz bir rikaat namaz kılınır.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Sevdiğin Bir Kişiyi Bağlama Büyüsü

Tüfek ya da tabanca mermisi alınır; kurşun, koyandan çıkarılır. Bağlanmak istenen kimsenin adı yedi kez unup sola, yedi kez daha okunup sağa üflendi’kten scnra, kurşun silahın namlusunun ağzına konur, üstten astırılır. Namlu, bir muşambaya sarıur. İç kere:
Ya Allah kıl muradımı mubah
Ver niyyetime salcth
Sensin eyle yen
islah
Benim de muradım bu
Hu hu hu Allafr hu
Hu hu hu Allah hu
Allah hu Allah hu
denir, sağa, sola üflenir, bağlanacak erkeğin adı, bağ!arnarnn ‘süresi, etkisi söylenir, gene silaha üflenip saklanır.
Bağlamanın süre şudur: Ben falancavı şu süre boyunca bagiadım, öyle bağladım ki, cogsun, gelme saldırsın, ancak başarıya ulaşacağı, daha doğrusu ge-. linle birleşeceği sıra birden gücü kesilsin.
Bunlar yapıldıktan sonra bağlamayı yapan, başkı bir silahla havaya bir el ateş edebilir. Güvey durumunu anlar, ateşe karşılık verirse, bağ geçerli olmaz. Bunu önlemek için de bağı yapanın arkadaşları değişik yerlerden silah atarlar. Böylece kuşku ortadan kalkar kimin ne amaçla silah attığı anlaşılmaz.Onun üstünden üç kez geçince bağlanır. Bu namlu, güveyin evinin kapılarından birinin iği altına kanarak da bu büyü yapılabilir. Ancak biri görür ya da güvey büyüyü sezer, namluyu yerinden alırsa; büyü de, bağ da bozulur.

Kullanılmamış, namlusu paslanmış, sürgü takımı işlemez duruma gelmiş bir silah alınır. Gece, kimsecikler görmeden, güveyin evi çevresinde onunla yedi kez dolaşılır. Her dolaşmada «seni bağladım, Ya Settar, Ya Cebbar, sana sığındım» denir. Sonra silahın  namlusu yere doğru dikilir, toprağa sokulur. «Bu toprak kuruyup dökülünceye değin.., sen bağlısın» denir. Uç «Kulhuvallaih>’, bir <Elham» okunur, Silah su damlamayan, kuru bir yere saklanır. Düğün gecesi bir güveyin evine doğru, bir de büyü yapımında kıllanılan silahın saklanıldığı yere doğru tükürülür. Böylece, güvey bağlanır.

Kullanılmaz olmuş, eski, paslı bir tüfek ya da tabanca namlusu alınır. üç kere başın, yedi kere göbeğin alt yanı çevresinde döndürülür. Her döndürüşte «bağlısın» diye söylenir. Döndürme bitince <elin kara, yüzün kara, Allah’tan bul ey maskara» denir. Sonra «Ya Gaffar sana sığındım» diye üç kez dönillür. Bağlanmak istenen erkeğin adı, ne için bağlandığı, bağlanma süresi söylenip namlunun içine üflenir. Namlu, ‘bağlanan kimsenin geçeceği bir yere konur.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Kadını Kendine Bağlama Büyüsü

Kayısı çiçeği iyice açıldığı sırada toplanır, kurutulur, saklanıp büyü yapımında kullanılır.

Kurutulmuş kayısı çiçeklerinden ‘bir tutam alındıktan sonra, üzerine, büyü yaptıran kadının adı yedi kez söylenerek üflenir. Çiçekler iyice ufalanır, toz durumuna getirilir. Üzerine yedi «hu», üç «ya», dokuz «kef», bir «Allah» yazılı bir kâğıda konup, gene kızın adı söylenerek üç (kat muşambaya sarılır, mumla yapıştırılır.

baglama-tilsimi
Üç gün damda bırakıldıktan sonra, büyü yaptıranın yaşının sayısınca başının çevresinde (büyü yaptıran kızın) gezdirilir, ¡yetmiş yedi «destur ya Hu» söylenip sağa sola üflenir; muşamba, yeşil bir yamaya .sarılıp kırk bir dikiş vurularak dikilir, ‘kızın yattığı odanın tavanına, kızın başı üstüne gelecek durumda, asılır. Kırk gün sonra kızm adı söylenmeye, evine görücüler gelmeye başlarmış.

Bu büyüyü kız yaptırır, araya üçüncü kişi giremez, cinci yaptığı muskayı kıza verir, gereğinin yerine getirilmesini önerir.
Bu büyüyü 1942’de İstanbul Fatih ilçesinde oturduğumuz eve bitişik komşumuz Bayburtlu H. Hoca’-dan öğrenmiştim. Çök bağnaz bir kimse olan H. Hoca bilgisizdi, ancak Nakşbendi tekkesinde bu gibi işleri bilirdi. Bir gün oğlu Tevfik’e kızdı, çocuk namaz kılmamıştı diye, oysa daha on iki on üç yaşlarındaydı. Evimizin büyük bahçesi komşumuzla ortaktı. Bahçede, H. Hoca’nın odasının penceresinin önünde bir gün sabahtan akşam ezanına değin bu ağaca kollarından, ayaklarından bağladı, kendi de anası çözmesin diye karşısında oturdu. Çocuğa ne su, ne yemek verdirdi. «Kasem ettim cayamam ocağım yıkılır» diye çocuğu kimseye de çözdürmedi. Oysa İslâm dininde ;böyle bir cezalandırma, aç susuz bırakma yoktu, H. Hoca bunları bilmeden müslüman geçinirdi. Çok güzel, genç bir karısı vardı. Onunla iyi geçinirdik. H. Hoca sonraları hacca gitti, hacı oldu, bir süre içeri tıkıldı. Oğlu Tevfîk büyüyünce hacı babasının paralarını kumara verir, eğlenirdi. Çocuğunu «şimdi kızlar kâtip oluyor, erkeklere iş kalmadı, bir zenaat sahibi olsun» diye okutmadı. Bu yazıların yazarım Nakş-bendi tekkesine ilk götüren de od ur. Tekkeden ayrılınca, beni her gördüğünde «boşunadır senin okuduğun, bir zenaatm olsun, kızlar kâtip oluyor artık» derdi.

H. Hoca bugün sağdır, epey yaşlandı beli büküldü. oğlunu yıllardır görmüyorum.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Dua İle sevdiğinin bağlanması

Aşağıda gelen ayetleri yaz. Temiz suya koy. Üzerine tekrar bu ayetleri yedi (7) defa oku ve geçimsiz olan ailelere, bir birlerini sevmeyen çiftlere içir. Aralarındaki dargınlık ve kırgınlıklar kalkar. Yerini sevgi, aşk ve muhabbete bırakır. Derin ve sonsuz aşkla birbirlerini sevmeye devam ederler.

Yazılacak ve okunacak ayetler bunlardır:
dua-ile-sevdigin-kisiyi-baglamaEnfakte mâ filardî cernían mâ ellefte beyne kulûbihim, velâ kinnellâhe ellefe ellefe beynehüm, innellâhe azîzün hakîm.

Ve nehiyen-nefse anil-hevâ*

Kale ifritün minel cînnî ene atike bihi kable en tekume mim mekamik ve inni aleyhi le kaviyyün emin*

Kalellezi indehu ilmüm minel kitabi ene atike bihi kable ey yertedde ileyke tarfük* Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiun*

Vel erda feraşnaha fe ni’mel mahidun* Ve ma ye’tihim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu’ridiyn* İnnehu min süleymane ve innehu bis-millahirrahmanîrrahiym*

Ella ta’lu aleyye ve’tuni müslimin*

Ve elgaytü aleyke mehabbetten minnî* Allâhümme elkı beyne fülan ibni fülane ve fülan binti fülane bil mehabeti vel ülfeti hatta yekâdü lehû ve yutîuhû velâ yasbir anhü saten vahideten*

Ve kâle nisvetün fil-medinetim-Raetülazîzi türâvidü fetâhâ an nefsihî kad şekafehâ hubben* es-saate2, elvahan*

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Kocamın bana bağlanması için ne yapmalıyım

nisanlimi-baglama-buyusuKocaznı devamlı olarak kötü niyetli olan kişilerin etkisi halinde size kötü davranıyor ve artık yuvanız çökme aşamasına geldi ise kocanızı bağlama büyüsü ile kocanızı nerde olursa olsun isterse görevi çok uzuk yerlerde olsa bile geceleri devamlı rüyasında olucak,devamlı sizi seksi bulup arzulamaya başlıycaktır.

El-müheymin, el-mükıytü
Bu isimler, ilim ve ihata sırlarını taşımaktadırlar.Bu isimleri kocasının ismi ve kocanın annesinin ismi ile birlikte  zikrine devam ettiği takdirde (ki, bunun miktarı vefk ilmine göre 136 adet olarak tesbit edilmiştir.) veya bu isimleri kocanın ismi ile birlikte vefk tılsımı yapıp üzerinde taşıyan kişi güneş dünyanın etrafında döndüğü sürece kocasının devamlı rüyalarına girecektir.Bağlanan kişi sevgiyle aşkla yaklaşır o kimsenin müptelası olur.

Uyuglamayı denyenler;

Sevip Güler;Merhaba dolunay hocam kocam ile devamlı kavga ediyor aramızı bozmak isteyen kişiler var idi kocam artık bu kötü niyetli insanların etkisinden çok kalıyor bana ve çocukarına hiç alaka ve ilgi göstermiyordu bir çok şey denedim ama yapmış olduğumuz vefk tılsımının etkisimi başka bir şeymi bilmiyorum ama kocam hal ve hareketleri birden çok değişti gün içinde beni bir kaç kez aramya benle ilgilenmeye başladı

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Sevgilini Kendine Bağlama Büyüsü

Eşek sütü şişenin içindeyken üç gece ayazda saklanır. Biraz katılaşır ya da ekşir. Sonra doksan dokuz «innehu» söylenip, üç «Ya Sin» okunur. Kızın, ya da erkeğin geçeceği yola birer küçük kaşık dökülür. Bu iş cuma geceleri yatsıdan sonra üç kez yapılır. Süt bitmemişse büyü yapılanın evinin çevresine doğru serpilir. Büyünün kim için, ne için yapıldığı söylenerek dua edilir, istenenin olması için tanrıya yakarılır. Kırk gün içinde büyünün etkisini göstereceği söylenir.
Bu tür
büyiinün daha çok Gümüşhane Bayburt yörelerinde yapıldığı biliniyor.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Dedikodu Yapanların Dilini Bağlamak

Size doğru gelen şeyler başka insanlara yanlış gelebilir, yada sizin yaptığınız herşey diğer başka insanlar için hoş karşılanmaya bilir. Sizin yaptığınız şeyleri evet hoş karşılamak zorunda değiller ama bunun hakkında yorum yapmak zorunda da değiller. Buna hiçkimsenin hakkı yoktur. Eğer bu durum çok fazla canınızı sıkıyorsa aşağıda vereceğimiz örneği uygulayabilirsiniz. Yazıp üzerinizde taşıyınız. Herkesin dili size karşı bağlanacaktır.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Ayna İle Bağlama Büyüsü

imagesBağlanmak istenen kızın baktığı bir ayna kırılır, bir parçası alınıp üzerinde «Allah» yazılı bir kitğıda konur. Kağıt güzelce katlan.ır. Üç «kulhuvallah» ile i’ki «elham» okunup •kğıda üflenir. «Kızı bağladım. Hak yardımcım denir yedi kez. Kağıt, bir muşambaya dörtköşe olarak sarılır. Muşamba, bir yamaya sarılıp dikilir. Her dikiş vuruşta «ben bağladım Hak çözmeye» denir. Muska kızın üzerinden geçtiği bir kapı eşiği altına saklanır. -Kız bağlanmış demektir. Bu büyü gerdekten bir kaç gün önce uygulanır.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Kılıç İle yapılan bağlama büyüsü

Kınında duran eski bir kılıç büyüde kullanılmak üzere yerinden alınırken, üç kez «Ya Cebbar» denir. Sonra, kılıç, hızla kınından çıkarılır. Üstüne, bağlanmak istenen kimsenin adı yedi kez okunup üflenir. Niçin ne süre balanıldığı söylenir. Kılıç yeniden kınıma konur. Kısa bir süre gene yerine asılır, sonra indirilir. Göbek düzeyinde bele bağlanır. Kılıcın kabzası göbeğin üstüne, ağzı iki bacak arasma, orta yere gelecek biçimde belden sarkıtıhr. Gene bağlanmak istenen kimsenin adı üç kez söylenip kılıca doğru tiflenir, «Ya Kahhar» denir. Sonra, kılıç, ucu düğün evinin kapısma yönelik olarak, bir yere saklanır. Gerdek olmadan önce kırk bir kez:
Hayyııi kayyum ya Allah
Ezel edeh ya hah
Sen eyle azmim salah
Cebbar Cebbar Cebbar
Settar Settar Settar
‘denir. Böylece giivev bağlanmış olurmuş. Kılıç uç gün sonra saldı olduğu yerden alınıp kınından çıkasonra da kınına konup yerine asılır. Yedi kez
«tüvbe» cdiliı, «euzubillah» denir.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Etkili Barışma Büyüsü

İki sevgilinin arasına bazı olaylardan dolayı dargınlık girmesi durummunda kişileri barıştırmak için:
İki sevgilinin yakınlarından ve bu dargınlıktan üzüntü duyan üçüncü bir kişi bu muskayı yapmalıdır.
3 ayrı cami çeşmesinden alınan bir bidon su Cuma yatsı namazından sonra 101 tövbe bismillah diye mırıldanılıp 28 rekat niyaz namazı kılarak, kişiler bir arada yaşıyorlarsa evlerinin çevresinde evi daire içine alacak bir şekilde 7 ayrı yere bidonun dibinde az miktar kalacak şekilde dökülür. Ardından evin çevresinden alınan 3 avuç kadar taşsız toprak bidonun dibinde kalan suyla karıştırılarak çamur haline getirildikten sonra kurması içinn 3 gün-gece dışarıda bırakılır. 3 günün sonunda yerinden alınan topraklar kılınacak yatsı namazından sonra evin yakınlarında bir yere kimselere görünmeden gömülür. Kişiler eğer ayrı ayrı evlerde yaşıyorlarsa kızın ve erkeğin evinin önünden alınan topraklar birbirine bidondaki sudanda karıştırılarak iki toprak olarak iki evin çevresine gömülür.
Şekildeki muska hazırlanıp naylonlandıktan sonra yeşil bir beze sarılarak kızın ve erkeğin ismindeki harflerin toplamı kadar dikilir. Her dikiş atma sırasında ‘’hayrihi minallahuteala’’ diye mırıldanılarak muskaya doğru üflenir.

Muska eğer kişiler beraber yaşıyorlarsa yastıklarının içine gizlice saklanır. Ama kişiler ayrı ayrı yaşıyor iseler o zaman muska dargınlığı sürdürmekte inat eden kişinin yastığına gizlenir.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

Tabanca İle Bağlama Büyüsü

sirinlik-vefkiTabancaya sürülen mermi, güveyin bulunduğu yöreye doğru ateşlenerek de bağlama büyüsü yapılır. Boş kovan saklanır, kianseye gösterilmez. Boş kovanın namluda bekletildiği de olur. Bu kovan namluda kaldığı sürece, güvey bağlı sayılır. Bu işlem yapılırken söylenen sözler, okuyup üflemeler de yukarda anlatılan işlemde olduğu gibidir.

Tabanca yerine tüfek de kullanılabilir, ancak yapılan işlem değişmez. Tüfeğin av tüfeği olması gerekir. ‘Av tüfekleri atılan saçmaları sağa sola dağıttığı ve hayvan öldürmelte kullanıldığı için, pek etkili sayılmaz. Tabanca ve öteki kasalı tüfeklerin etkisi ise, gerek kovanlarının, gerekse mermileri tek oluşu yüzündendir.
Av tüfekleri. genellikle, yasak değildir, kimde av tüfeği olduğu bilinir. Buna karşılık, tabanca ve öteki tüfekler genellikle saklı tutulur. Bu yüzden de, büyünün kimin eliyle yapıldığı kolay kolay kestirilmez.

Bir tabanca ya da bir tiifek alınır, yağlanır, silinır. Bağlanrnak istenen erkeğin adı söylenip namlunun içine üflenir. Bu işlem yedi ıya da üç kere yapılır. Si1h, bir yere konur. SÜrgÜ kolu kapalı bulunduğu sürece, bağlanan güvey, gerdekte aşarı1ı olamaz.
Tüfek, tabanca gibi silMılarla yapılan büyülerde, okunan dualar, söylenen sözler dışında, tanrıyı niteleyen kutsal adlar da anıtır. Bunlar genelliıkle şöyledir:
Ya AIIah, Ya Settar (ey ğizleyen), Ya Hayy (ey en diri olan), Ya Cebbar (ey güçlü olan), Ya Kayyum (ey ölümsöz, sonsuz olan,) Ya Alim (ey en çok Uen), Ya Hafız (ey koruyan), Ya. Hadi. (ey yardım eden, el tutan). Bu adlar, yapılan ‘büyünün ıiımulan e1kisine, süresine güre, üç, yedi, kujc, kırk bir kere söylenebilir. Bunlar mermi namluya .sürülürken, sürgü kolu kapanırken, silah gizlenirken, yağlanıp silinirken söylenir.
Ya Hafız beıı(…)yi bağladım
Muradını eğledim
Senden yardım diledim
Dile ğimi yerine getir
Beni sevindir
Elleri güldür
Bu mermi bu namluda kaldıkça,
Sen
düşmanı süründür…


Bu sözler, belli bir sesle, üç, yedi, dokuz, kırk, kırık bir kere söylenir. Bunların ardından Kur’andan bir süre ya da bir aç yet okunur. Hangi silahla olursa olsun, söylenen sözler genellikle değişmez.
Büyü yapımında kullanılan tabanca ya da tüfek, bir daha kullanılmayacak kadar eski olur da ‘kimsenin bulamıyacağı bir yere gizlenir, suya atılır, toprağa gömülürse; böyle bir girişimin, düşmanlık için yapıldığına ‘güveyi bütün yaşamı boyunca başarısızlığa uğratmak gereğini güttüğ’üne inamlır. Bu nedenle, böyle bir büyü pek yapılmak istenmez. Yağmurların yağması, karların erimesi yüzünden kabaran sular silhı alır götürürse, bağlanan erkeğin çzülmesi çak güçleşir, cincilere ‘büyük giderlerin ödenmesine yol açarmış.

Silahla erkek bağlamanın başka bir ‘türü de, kısa bir süre için eğlenmek, güveyi alaya almak gereğini güdenidir. Güvey, gelirde gerdeğe girince bağlanır. Bağlayanlar uyumaz, bir kaç saat sonra bağı çözer. Bağ çözümü, güveyin duyabileceği bir yakınlıkta gizlice silah atmakla olur. Başarıya ulaşamayan güvey sıkıtılanır, uykusu kaçar. Silah sesini duyunca bağının çözüldüğünü anlayıp başarıya ulaşırmış.
Özellikle düğünlerde, güveyin başı üstünden, ona sezdirmeden, çaprazlama kurşun atılırsa, atarken de yavaşça «onu bağladım» denırse, güvey bağlanırmış. Bu nedenle düğünlerde güveyin başı üstünden silah attırmamaya çalışırlar. Büyü bir eğlence ereğiyle yapılırsa, yapanlar sonradan kendilerini açığa vurur, düşmanlık amacıyla yapiırsa, yapanlar bilinmez.

Güvey, düğünde coşar, başkasının silahı ile mermi atar da kovanı namludan çıkartıp kendi içinden «bağım önledim» demezse kendi kendini bağlarmış.
Güveyin, gerdeğe girmeden önce tabanca, tüfek atması; bu gibi silahının atıldığı yerde bulunup başının üstünden kurşun geçmesi; güveye bakılarak silahı doldurup bırakma, mermeyi atıp ‘boş kovanı namludan çıkarmama gibi durumlarda güveyin erkekliği bağlanır, başarısızlığa uğraramş. Bundan dolayı, güveyin, böyle olaylardan kaçınması, sakınması gerekir.
Güveyi bağlamak düşüncesiyle yapılan bu gibi silahlı işlemler içinde, bir de, merminin patlamaması durumu vardır. Gerek tüfek, .gerek tabanca atıldığında, mermi ateş atmazsa, bu da güveyin başarısızlığa uğrayacağını gösterir.

Erkekliği bağlamak, başarısı önlenmek istenen erkeğin adı üç ya da yedi kez sessizce söylenir, sonra tüfeğin namlusuna bu sayı oranında üç ya da yedi kere tükürülür. Namlunun içine yağ korur, daha doğrusu, namlu yağlanır, silinmez, yağı olduğu gibi bırakılır. Sonra, üç ya da yedi kez, «Ya Hafız, Ya Settar, Ya Cebbar» denir. Sağa, sola bakılır, üç kez «Allah» söylenir. Erkeklik öğesi üzerinde, sol el üç; sağ el yedi kez döndürülür, gene üç kez <Ya Settar> denir. Namluya üflenir, süngü kolu çekilip tetik boşa almarak kapanir. Namluya «falancayı bağladım, dileğini önledim» diye üflenir. Daha sonra, namlunun ağzı kirli yünle tıkanır. Böylece, güveyin erkekliği bağlanır.
Bu işlem yapılulken, genellikle, çevrenin diline, büyüyü yapan cincinin bilgisine, arapçaya olan yakınlı ına göre değişik türden sözler söylenir:

Yd kerim-i keramet
El-esrar ve’l emanet
Hazd ahsenü’l-niyyet
Recule kaht-ı kudret
Sen cebbczrs2n ya Allah
Sen settarsın ya Allah
Maksadıma ver salah
Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu…
Bütün bunlar uygulandıktan sonra, namlusu tıkah siIh bir yere saklanır, kimseye gösterilmez, kullamimaz, silinmez, yağlanmaz. Silaih bLyle saklandığı sürece, güvey, başaııya ulaşamazmış.

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]

sevdiğin erkeğe kavuşmak için büyü

Babası, bir kızı sevdiği erkeğe vermez de kendi istediği bir kimseyle evlendirmeye •kalkar bunu önlemek için şöyle bir büyü uygulanır:
Kız, düğünden bir kaç gün önce, ya annesi, ya da çok güvenilir bir kadının aracılığı ile hamama götürülür; hamam yoksa, evde yıkanır, ot tutulur, bütün kıllar iyice dökülür. Sonra kız bağlama işini çok iyi bildiğine inanılan bir cinci ile konuşulur. Bir sabah, gün ışımadan önce, kız yüzüne peçe, peçenin üstüne yaşmak örtülerek cinciye götürülür. Cinci, kızı görmeden, kızın yüzü, gözleri iyice bağlarnr. Sonra cincinin yanına varılır. Kızı götüren kadın bir köşeye çekilir, emel isterse kızla yalnız kalır.
Cinci, kızı belden aşağı soyar, sırtüstü yatırır, Cinci, kızın dölyolunun çevresine, is mürekkebiyle,. büyükçe bir daire, dairenin içine de dölyolunu çevreleyen bir üçgen çizer. Üçgenin üç köşesine biı«sin», dairenin çevresine de yedi «vav» yazar. Kur’- andan kısa bir sure okur, sağa, sola üfler. Sonra, üç «kulhuvallah» ile.bir<celham» okuyup kızın dölyoluna üfler. Kırk bir «sedde» söyler, gene dölyoluna üfler. Kız kalkıp giyinir. Bu işlem yapılırken,

cinci, kızı; (kız, cinciyi tanımasın diye, kızm yüzü büyü süresince örtülü kalır. Kız, dölyolunu gerdek- ten kısa bir süre önce hafifçe yıkar, yazıların iyice silinmemesine dikkat eder. Sonra, cincinin öğretıiğİ «ya Settar» sözünü yedi kez okuyup dölyoluna üfler.
Bu olay kimseye söylenmez. Kız, böylece bağlı olduğundan, güvey ona yaklaşsa da başarı sağlayamaz. Bunun üzerine, gerdek sabahı kız gizlice koca evinden kaçıp anasına varır, dtırumu anlatır, erkeğin başarısızlığı ortaya atılır.

sevdigine-kavusma-buyusu

Medyum Dolunaya Hemen Soru-Cevap

[contact-form-7 id=”2400″ title=”Başlıksız”]